Your browser does not support JavaScript!
分類清單
實習指導老師
  實習指導老師

姓名

照片

辦公室

分機.E-mail

個人頁面

吳佩玲

Pei-Ling Wu

 

 

 

學人樓203

 

 

11337

sunny@csmu.edu.tw

 

 

 

連結

專長 : 內外科護理學、精神衛生護理學、神經內外科護理

陳芝穎

Chih-Ying Chen

 

 

 

學人樓201

 

 

11843

vena88888@gmail.com

 

 

 

連結

專長 :精神衛生護理學

張曉婷

CHANG HSIAO TING

image

 

 

 

學人樓202

 

 

11833

changht@csmu.edu.tw

 

 

 

連結

專長 : 內外科護理學

鄭慧華

Hui-Hua Cheng

image

 

 

 學人樓203

 

 

 11337

jocelyn5320@yahoo.com.tw

 

 

 

連結

專長 : 急症護理、感染相關疾病護理

劉乃瑜

Naiyu-Liu

image

 

  

學人樓203

 

 

11337

csha102@csmu.edu.tw

 

 

連結

專長 : 基本護理學、成人內外科護理學、長期照護

張英娥

Yin-O Chang

image

 

 

 

學人樓202

 

 

 

11905

nsyin@csmu.edu.tw

 

 

 

連結

專長 : 成人內外科護理學、急症護理學

曾少玫

Shao Mei Tseng

image

 

 

  

學人樓202

 

  

11833

azsx616@livemail.tw

 

 

 

連結

專長 : 成人內外科護理學、急重症外傷神經外科、神經外科

曾英珍

Ying-Chen Tseng

image

 

 

 

學人樓202

 

 

11833

ycyct73@gmail.com

 

 

 

連結

專長 : 婦嬰護理學

洪靜燕

Ching-Yen Hung 

 


image

 

  

 

學人樓202

 

   

11833

swallow2939@gmail.com

 

 

 

 

 

連結

專長 : 婦嬰護理學

陳琪瑛

Chi-Ying Chen

image

 

 

 

學人樓202

 

 

11833

n48910228@gmail.com

 

 

 

連結

專長 : 兒科護理學

陳利秋

Li-Chiu Chen

image

 

 

學人樓202

 

 

11833

onlybigcola@yahoo.com.tw

 

 

連結

專長 : 兒科護理學

洪昭安

 Chao-An Hung

image

 

  

 

學人樓203

 

 

 

11732

jauan2000@gmail.com

 

 

 

連結

專長 : 精神衛生護理學

許文怡

Wen-Yi Hsu

image

 

 

學人樓203

 

 

11732

hsuayi@yahoo.com.tw

 

 

連結

專長 : 社區護理學、成人內外科護理學

黃于玲

Yu-Ling Huang

image

 

 

學人樓203

 

 

11732

rose7501@csmu.edu.tw

 

 

連結

專長 : 社區護理學、成人內外科護理學