Your browser does not support JavaScript!
分類清單
實習指導老師
  實習指導老師

姓名

照片

辦公室

分機.E-mail

個人頁面

鄭慧華

Hui-Hua Cheng

image

 

 正心樓0933

 

 11337

jocelyn5320@yahoo.com.tw

 

連結

專長 : 急症護理、感染相關疾病護理

劉乃瑜

Naiyu Liu

image

  

正心樓0933

 11337

csha102@csmu.edu.tw

 

連結

專長 : 基本護理學、成人內外科護理學、長期照護

張英娥

Yin-O Chang

image

  

正心樓

1111

 

11905

nsyin@csmu.edu.tw

 

 

 

連結

專長 : 成人內外科護理學、急症護理學

林品希

PIN-HSI LIN

image

 

 正心樓0933

 

 11337

pinhsi@csmu.edu.tw

   

 

 

連結

專長 : 重症護理,內外科護理

劉乃瑜

Naiyu-Liu

image

  

正心樓0933

 11337

csha102@csmu.edu.tw

 

連結

專長 : 基本護理學、成人內外科護理學、長期照護

曾少玫

Shao Mei Tseng

image

 

正心樓0933

   

11337

azsx616@livemail.tw

 

連結

專長 : 成人內外科護理學、急重症外傷神經外科、神經外科

曾英珍

Ying-Chen Tseng

image

 

正心樓0933

 

11337

ycyct73@gmail.com

 

 

 

連結

專長 : 婦嬰護理學

洪靜燕

Ching-Yen Hung 

 


image

 

正心樓0933

 

   

11337

swallow2939@gmail.com

 

 

 

 

 連結

專長 : 婦嬰護理學

鐘珠華

CHU-HUA CHUNG

image

  

正心樓

1111

 

11905

scch77@csmu.edu.tw

 連結

專長 : 內外科護理學、急重症護理學

陳利秋

Li-Chiu Chen

image

 

 

正心樓0933

 

 

11337

onlybigcola@yahoo.com.tw

 

 

連結

專長 : 兒科護理學

李珮菁

PEI-CHING LI

image

 

正心樓0933

 

11337

snoopy721021@gmail.com

 

連結

專長 :兒科護理學、成人內外科護理學

洪昭安

 Chao-An Hung

image

 

正心樓0933

 

11337

jauan2000@gmail.com

 

連結

專長 : 精神衛生護理學

許文怡

Wen-Yi Hsu

image

 

正心樓0933

 

11337

hsuayi@yahoo.com.tw

 

連結

專長 : 社區護理學、成人內外科護理學

黃于玲

Yu-Ling Huang

image

 

正心樓0933

 

11337

rose7501@csmu.edu.tw

 

連結

專長 : 社區護理學、成人內外科護理學